เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตำบลเเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84280 :: www.phetphangan.go.th ::

นายพงศักดิ์ หาญกล้า

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน

063-3670433

นางสาวปุริมปรัชญ์ เรืองโรจน์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

064-5595251

  • วิสัยทัศน์

    “ยึดมั่นคุณธรรม ทำเมืองให้น่าอยู่ มุ่งเน้นพัฒนา สู่สังคมแห่งความสุข มีคุณภาพและมั่นคงนำพาการท่องเที่ยวสู่ความเป็นเลิศ”

ข่าวสารชาวทต.เพชรพะงัน

กิจกรรมชาวทต.เพชรพะงัน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 สิงหาคม 2562

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต.เพชรพะงัน เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)